fbpx

IG PREMIUM להזדמנויות השקעה חדשות

| למשקיעים "כשירים" בלבד |

רישום למשקיעים כשירים

מאגר המשקיעים של IG PREMIUM מונה אלפי משקיעים כשירים אשר נחשפים באמצעותנו לאפשרויות השקעה מגוונות בפרויקטים יזמיים ברחבי גרמניה.

המשקיעים שלנו הם הראשונים להתעדכן בפרויקטים חדשים ובהזדמנויות השקעה אטרקטיביות.

חוק ני"ע מגביל את היקף המידע שבו ניתן לשתף משקיעים פוטנציאליים. עם זאת, ייתכן ובאפשרותך לקבל פרטים מלאים לגבי אפשרויות ההשקעה ללא מגבלת החוק.

התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך מגדירה את הקריטריונים המאפשרים למשקיעים להנות מהאפשרות לקבל פרטים מלאים ללא מגבלה חוקית. המינוח הרווח למשקיעים אלו הוא משקיע "כשיר" או "מסווג" (המונח "כשיר" מופיע גם בחוק הייעוץ אך בהקשר אחר) במידה והנך עומד/ת בתנאים המופיעים מטה יש למלא את הטופס וללחוץ על "אישור".

אימות עמידתך בתנאים ייבדק על ידינו בהתאם לתנאים הקבועים בחוק טרם הצטרפותך להשקעה.

לכבוד
השראה פיתוח נדל"ן בע"מ
(להלן:"היזם")

 

תצהיר כשירות בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה אני הח"מ, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

מתקיים בי לפחות אחד מהתנאים הבאים, המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ני"ע"):

Hidden
Consent
Credited Investor
בשל התקיימות תנאי אחד מבין התנאים דלעיל, אני עונה על התנאים המוגדרים בתוספת הראשונה לחוק ני"ע ואני מסכים להיחשב כ"משקיע כשיר". הריני מתחייב כי במידה ואחדל לקיים את האמור בתנאים לעיל, אעדכן את היזם מיד. במידה ואחליט להצטרף להשקעות שתוצענה לי ובכפוף לשיקול דעתו והחלטתו של היזם, הריני מתחייב להציג בפני היזם אישור מרואה החשבון שלי, או, לחילופין, אספקת מסמכים תומכים אחרים לפי דרישת היזם, המאשרים כי אני עומד באחד מהתנאים דלעיל טרם השקעתי. הריני מודע לכך כי במידה ולא אספק את האישור הנ"ל בזמן האמור, יהא רשאי היזם לגרוע אותי מרשימת המשקיעים הכשירים ולא לשלוח לי הצעות השקעה נוספות.
Consent
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

1 “נכסים נזילים”- מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

2 “נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

3 “תא משפחתי”- יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.